fbpx

תלוש שכר

איך לקרוא תלוש שכר?

תלוש השכר של כל עובד צריך להכיל נתונים רבים. יש להבין כי לא מדובר ברשות של המעסיק אלא חובה, שכן החוק קובע מפורשות באמצעות רשימה מה הפרטים שתלוש שכר צריך להחיל. על מנת להבין כיצד לקרוא תלוש שכר יש לדעת אלו נתונים מכיל תלוש השכר.

מה הם הפרטים שצריכים להירשם בתלוש השכר ?

להלן עיקר הפרטים שצריכים להירשם בכל תלוש שכר:

 • שמו של העובד, שם משפחתו ומספר הזהות שלו.
 • שם המעסיק, מספר הזהות שלו ומען מקום העבודה.
 • תאריך תחילת ההעסקה.
 • וותק מצטבר אצל המעסיק.
 • כאשר  העובד מקבל משכורת – צריך להירשם היקף המשרה (ז"א צריך להירשם בתלוש בעבור כמה שעות משולמת המשכורת – בד"כ 182 שעות  שזה כיום משרה מלאה ללא שעות נוספות)

כאשר מדובר בעובד בשכר – יש לרשום את הבסיס בגינו משולם השכר (ז"א על בסיס יומי, שעתי, קבלנות).

 • יש לרשום את ערך שעת העבודה הרגילה.
 • דירוג העובד ודרגתו (בד"כ מדובר בענפים שיש להם הסכמים קיבוצים או צווי הרחבה).
 • מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בגינן שולם השכר (מספר שעות עבודה רגילות ומספר שעות עבודה נוספות).
 • מספר ימי חופשה שנצברו, שנוצלו ושנותרו באותו חודש.
 • מספר ימי מחלה שנצברו, שנוצלו ושנותרו באותו חודש.
 • כל תשלום נוסף אחר ששולם באותו חודש מעבר לשכר הרגיל, כגון: דמי הבראה, חגים, וכיוצ"ב.
 • יש לרשום את סך כל תשלומי החובה שמנוכים משכרו של העובד (מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות) וכן לרשום את השכר ממנו נגזרים תשלומים אלה.
 • כמו כן יש לרשום את כל התשלומים האחרים המנוכים משכרו של העובד כגון, ביטוחים, פנסיה, השתלמות וכיוצ"ב.
 • הסכום ברוטו שמגיע לעובד והסכום נטו שמקבל העובד.
 • שכר המינימום לחודש ולשעה כקבוע בדין (חוק שכר מינימום).

מה ניתן ללמוד מתלוש השכר:

 • האם המעסיק שילם שכר עבור השעות הנוספות שעבדתי ?
 • האם המעסיק שילם שכר בגין השעות הרגילות שעבדתי?
 • האם המעסיק משלם דמי חגים?
 • האם המעסיק משלם דמי הבראה?
 • האם המעסיק משלם לי פדיון חופשה?
 • האם המעסיק פתח לי קרן התשתלמות (בענפי עבודה מסוימים – בענף ההובלה/ הבניה ועוד)?
 • האם המעסיק פתח לי קרן פנסיה/ ביטוח ?

כפי שניתן לראות תלוש השכר מכיל מידע רב אולם על מנת להבין את כלל המידע שמופיע בו יש להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום של דיני עבודה על מנת שיממש את זכויותיכם.

מה העובד יכול לעשות  אם המעסיק מוסר לו תלוש שכר חלקי (ללא כל הנתונים)?

במידה והמעסיק לא ציין בתלוש השכר את הפרטים הקבועים בדין (ראה לעיל) הוא עלול לשלם פיצוי לעובד בגין כל תלוש שחסרים בו נתונים בסך של עד 5,000 ₪ לתלוש. יתרה מכך כאשר יש עניין אשר שנוי במחלוקת בין העובד למעסיק ובתלוש השכר לא נרשמו נתונים הקשורים לעניין המחלוקת,

במצב זה על המעסיק הנטל להוכיח את אותו עניין השנוי במחלוקת ובמידה ולא יצליח (ז"א אומרת מילה של המעסיק מול מילה של העובד) יקבלו את גרסת העובד. בכך למעשה נוצרת הרתעה למעסיקים למסור לעובד תלוש שכר עם כל הפרטים בקשר לעבודתו וזכויותיו.

ניתן דוגמא לצורך המחשה העובד טוען שעבד מדי חודש שעות נוספות שלא נרשמו בתלושי השכר. המעסיק מנגד טוען כי העובד לא עבד כלל שעות נוספות. לשניהם אין מסמכים למעט תלוש השכר.

בתלוש השכר אין כלל נתונים על מספר שעות העבודה שעבד העובד באותו חודש (זאת אומרת אין נתונים גם על השעות הרגילות שעבד העובד באותו חודש). במצב זה היות והעניין השנוי במחלוקת הוא מספר שעות העבודה, והיות ואין נתונים בתלוש השכר על שעות העבודה, יקבלו את גרסתו של העובד.

מה ההבדל בין תלוש שכר לדו"ח שעות (דו"ח נוכחות) ?

בתלוש שכר נרשמים מספר השעות החודשיות שעבד העובד באותו חודש. לעומת זאת בדו"ח נוכחות נרשמים מספר השעות שעבד העובד מדיי יום במהלך כל החודש. 

האם דו"ח שעות חייב להיות חתום על ידי העובד?

בהתאם לדין, ככלל, דו"ח נוכחות (דו"ח שעות) חייב להיות חתוםעל ידי העובד ובחתימת האחראי שהמעסיק מינה לכך,  ובלבד שמדובר ברישום ידני ולא רישום באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים.

בדיקת תלושי שכר וזכויות סוציאליות

לאחרונה משרדינו פתח מחלקה חדשה לבחינת תלושי שכר וזכויות סוציאליות של עובדים. במידה והינך מעונין בבידקה ללא עלות של תלושי השכר, אנא שלח  צילום קריא של תלושי השכר בהודעת ווטסאפ למספר הפלאפון 054-7703078.

לאחר הבדיקה נציגינו יחזרו אליכם לצורך מימוש זכויותיכם.

ע"ד שניר בר זוהר

ע"ד שניר בר זוהר

המייסד והבעלים של המשרד ע"ד שניר בר זוהר. הינו בעל תואר ראשון LLB למשפטים בהצטיינות. בעל ניסיון רב, אותו רכש במהלך השנים עת ניהל וכתב עשרות תביעות מיום פתיחת המשרד ועד היום. משרד עו"ד שניר בר זוהר הינו משרד בוטיק המתמקצע בעיקר בדיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח פרטי ונזיקין, נזקי רכוש וגוף וכן בתת הענפים המשפטים בתחומים אלה.

תלוש שכר

אז מה היה לנו עד עכשיו: