fbpx

שכר גלובלי

בישראל ישנם עובדים רבים אשר מעסיקיהם סגרו עמם על שכר גלובלי. שכר זה טומן בחובו יתרונות אך גם חסרונות אשר בעיקרם נובעים מניסוח הסכם שכר גלובלי באופן עמום – אשר מוביל לכך כי מדובר בשכר פיקטיבי.

כדי שהשכר הגלובלי ייחשב ככזה בהתאם לדין ולהלכה הפסוקה וכדי להימנע ממצב בו השכר הגלובלי ייחשב כשכר פיקטיבי אשר עלול לפגוע במעסיק ויגרור תשלומים נוספים ופיצויים בגין אי תשלום זכויותיו של העובד יש לעמוד על מספר עקרונות בהתאם לאופי הסכם השכר הגלובלי.


טיפ למעסיקים:

אף שמדובר בהסכם שכר גלובלי עדיף ורצוי לפרט את הסכומים, השעות והרכיבים בגינם משולם השכר הגלובלי בהסכם ובתלוש השכר, ולהסבירם לעובד, וזו על מנת שלא להסתכן בתביעה אשר בסופה יצטרך המעסיק לשלם סכומים רבים כנגד זכויות העובד.


מהו שכר גלובלי?

שכר גלובלי, בדרך כלל, הינו סכום חודשי שהעובד והמעסיק מסכימים כי העובד יקבל כשכר עבודה מדי חודש בגין מספר שעות עבודה מסויים שהמעסיק והעובד צופים כי העובד יבצע מדי חודש ו/או בגין  רכיבים מסויימים (כך שהמעסיק לא יטריח את עצמו לזכור כי עליו לשלמם במהלך השנה) ועל כן מסכימים כי בגין אותם שעות ו/או רכיבים יקבל העובד סכום גלובלי שהוא השכר הגלובלי.


כללים עקריים לקביעת שכר גלובלי בהסכם לשכר גלובלי:

השכר הגלובלי חייב להיות לכל הפחות בגובה שכר המינימום בהתאם לענף העבודה בו צפוי לעבוד העובד ואף השעות הנוספות צריכות להיות מחושבות לכל הפחות בהתאם לשכר המינימום לצורך קביעת השכר הגלובלי.

כמו כן, השכר הגלובלי חייב להיות מוסכם על העובד וכי העובד צריך להבין את המשמעות של ההסכם.

ההסכם צריך להיות מפורט הן לענין השעות והימים בגינן משולם השכר הגלובלי והן לעניין הרכיבים המשולמים במסגרת השכר הגלובלי.

כמו כן, ככל ולא נרשם בהסכם כי השכר הגלובלי משתלם בגין ביצוע שעות עבודה בפועל, הפרשנות הטבעית תהא כי השכר הגלובלי ישתלם באופן קבוע ללא כל קשר למספר השעות שהעובד עובד באותו חודש (שכן אם מדובר בשכר גלובלי שמשולם בגין שעות עבודה בפועל הפרשנות הטבעית הינה כי מדובר בשכר שעתי אשר לא ברור מדוע הוגדר כשכר גלובלי), וזו ככל ולא הוכח אחרת באמצעות ראיות אחרות (תלושי שכר, הודעה לעובד וכד').

עובד המקבל שכר גלובלי מדי חודש, ללא כל קשר למספר שעות העבודה בפועל, לא יהא זכאי לדמי חגים, ובלבד שאינו עובד בחג, שכן הוא מקבל את השכר הגלובלי בין אם מגיע לעבודה ובין אם לאב. ככל והעובד מגיע לעבוד בחג מדובר בשעות נוספות אשר העובד צריך לקבל בגינן שכר בנוסף לשכר הגלובלי.


סוגי הסכמים לשכר גלובלי

היות ובשוק קיימים וריאציות רבות להסכמי שכר גלובלי, אציג את השכיחות ביותר. כמו כן אעמוד על השוני בין סוגי ההסכמים ואת עיקר הנתונים שעל המעסיק להכניס לאותו הסכם.


הסכם לשכר גלובלי בגין שעות עבודה עד משרה מלאה:

אפשרות אחת לשכר גלובלי הינה שכר גלובלי בגין שעות עבודה עד משרה מלאה. כיום משרה מלאה (החל מחודש 04/2018) עומדת על סך של 182 שעות בחודש.

ישנה חשיבות רבה על אופן ניסוח ההסכם, אציג מספר וריאציות בהם ניתן לנסח הסכם שכר גלובלי לבסיס שעות עד משרה מלאה ואעמוד על ההבדלים ביניהם:

  • דוגמא 1, עובד ומעסיק סגרו כי העובד יקבל שכר גלובלי בסך של 8,000 ₪ בחודש בגין 8 שעות ביום, 5 ימים בשבוע.
  • דוגמא 2, העובד והמעסיק סגרו כי העובד יקבל שכר גלובלי בסך של 8,000 ₪ בחודש, בגין 8 שעות ביום, 21 ימים בחודש.
  • דוגמא 3, העובד והמעסיק סגרו כי העובד יקבל שכר גלובלי בסך של 8,000 ₪ בחודש בגין 182 שעות בחודש.

כל ההסכמים מדברים על שכר גלובלי בגין שעות עבודה עד למשרה מלאה. על מנת להבין את ההבדלים בין ההסכמים וכן לבחון האם שולמו זכויות העובד באפן מלא, יש לחלץ את השכר השעתי והיומי של העובד מההסכם.


הבדלים בין הדוגמאות:

דוגמא 1:

בדוגמא זו על מנת שהעובד יחלץ את שכרו השעתי והיומי, על העובד לדעת מה הוא מספר ימי העבודה בממוצע בחודש (לעובד שעובד 5 ימים בשבוע), נתון אשר רוב העובדים אינם יודעים ועל כן כבר עכשיו אנו מבינים שיש  בעיה עם הסכם זה.

יובהר כי עו"ד הבקיא בדיני עבודה יכול בנקל לבצע ניתוח של הסכם זה ולחלץ מתוכו את השכר השעתי, כפי שיבואר כדלקמן:

מספר השבועות בממוצע בחודש עומד על סך של 4.34,  וימי עבודה בממוצע בחודש לא כולל  ימי שישי ושבת עומד על סך של 21.7 ימים ( 5 *( 12: (7 : 365)).

באשר על כן בהתאם לדוגמא 1 התובע קיבל שכר בסך של 8,000 ₪ בגין 21.7 ימים בחודש, אי לכך  שכרו היומי עומד על סך של 368.6 ₪ (21.7 : 8,000), היות ובהסכם נסגר כי התשלום הינו בגין 8 שעות ביום השכר השעתי עומד על סך של 46 ₪ (8: 386.6).

כעת אף אפשר לחשב את כמות השעות החודשיות בגינן שולם השכר הגלובלי.

 השכר הגלובלי משולם בגין סך של 174 שעות בחודש ( 174 = 46 ₪  : 8,000 ).

דוגמא 2:

דוגמא זו היא הטובה ביותר מכלל הוריאציות שכן העובד יכול בקלות לדעת את שכרו השעתי, היומי, וכן את מספר השעות בגינן משולם שכרו הגלובלי וכל זאת בהתאם לנתונים בהסכם.

בהתאם להסכם בדוגמא 2 מספר השעות בגינן משולם השכר הגלובלי – עומד על סך של 168 שעות בחודש (21 ימים  * 8 שעות), תעריף  השכר השעתי עומד על סך של 47.6 ₪ (168 : 8,000 ₪). כמו כן, נוכח הסכם מסודר בדוגמא זו ניתן אף לדעת כי השכר היומי – עומד על סך של 381 ₪ (21 : 8,000 ₪).

דוגמא 3:

ההסכם בדוגמא 3 מאפשר לדעת את השכר השעתי ומספר השעות בגינן מקבל העובד את השכר הגלובלי מדי חודש, אך בעיתי לעניין השכר היומי שכן לא ברור האם השכר הגלובלי משולם בגין  5 ימי עבודה בשבוע או 6 ימים בשבוע, דבר אשר משפיע על גובה השכר היומי.

בהתאם להסכם בדוגמא 3 השכר השעתי עומד על סך של 43.9 ₪ (182 : 8,000 ₪) והשכר היומי לא ידוע עד שיחל העובד לעבוד ו/או שיתוקן ההסכם.

חרף האמור נחשב את השכר היומי בהתאם לשתי האפשרויות.

במידה והעובד יעבוד 5 ימים בשבוע – השכר צריך להשתלם בגין 8.38 שעות ביום (21.7 : 182), סה"כ שכר יומי בסך של 367 ₪ (43.9 ₪ * 8.38 שעות).

ובמידה והעובד יעבוד 6 ימים בשבוע – השכר צריך להשתלם בגין 7 שעות ביום (26 : 182), סה"כ שכר יומי בסך של 307 ₪ (43.9 ₪ * 7 שעות).

לסיכום :

כפי שניתן לראות בדוגמאות לעיל, על אף שסכום השכר הגלובלי עומד על אותו סכום, קיים שוני, בגובה השכר השעתי, בגובה השכר היומי והן במספר השעות בגינן משולם השכר הגלובלי. עת פרטים אלו לא ברורים דיים מדובר בהסכם בעייתי. שכן הוא מותיר לצדדים שלישים, בין היתר, לבית הדין לעבודה, לפרש הסכם זה אשר ייתכן כי יתפרש לרעת המעסיק או לרעת העובד חרף הסכמות הצדדים אשר לא באו לידי ביטוי בהסכם.


הסכם לשכר גלובלי בגין שעות עבודה עד משרה מלאה הכולל תשלום בגין ימי חופשה, הבראה :

במצב זה, יש להסביר לעובד כי לא יהיה זכאי לדמי חופשה והבראה כנגד השכר הגלובלי. כמו כן יש  לקבל את הסכמת העובד תוך שהוא מבין את ההסכם.  בהסכם יש לכתוב מפורשות כי השכר הגלובלי של העובד כולל תשלומים לימי חופשה, והבראה.  כמו כן יש ליפרוט את השכר הגלובלי לרכיבים כך שיובן מה הסכום שישולם בגין דמי חופשה, בגין דמי הבראה ובגין שעות העבודה,  שכן בהתאם לסע' 5 לחוק הגנת השכר חל איסור על שכר הכולל בחובו תשלום בעבור חופשה, הדבר נכון גם לגבי שעות נוספות (ידובר בהמשך). אי לכך, גם בתלוש השכר כמו בהסכם יש לפצל כל רכיב ורכיב בהתאם לגובה הסכום והכמות אשר משולמים בעבור אותו רכיב.

ניתן דוגמא להסכם שכר זה לצורך המחשה:

העובד והמעסיק סגרו כי העובד יקבל שכר גלובלי בסך של 8,000 ₪ בגין 8 שעות ביום, משך 21 ימים בחודש, בנוסף יקבל העובד סך של 381 ₪ בחודש בגין חופשה שנתית, והחל מהשנה השניה יקבל בנוסף סך  של 160 ₪ בחודש בגין דמי הבראה, אשר שניהם ישולמו על פי דין ויעודכנו בהתאם לוותק של התובע ובהתאם לדין.

בהתאם לדוגמא סך הכל שכרו הגלובלי של התובע נכון למועד חתימת ההסכם עומד על סך של 8,381 ₪.

ולאחר שנה יעמוד שכרו הגלובלי על סך של 8,541 ₪ (שכן לאחר שנת עבודה זכאי העובד לדמי ההבראה בהתאם לדין).

היות והשכר הגלובלי משולם ללא כל קשר למספר שעות העבודה שמבצע העובד, העובד לא יהיה זכאי במצב זה לדמי חגים (ככל ולא עבד ביום החג), שכן השכר בגין הדמי חגים משולם כבר במסגרת השכר הגלובלי.


הסכם לשכר גלובלי בגין שעות עד משרה מלאה ושעות נוספות:

גם במצב זה יש ליפרוט את השכר הגלובלי לרכיבים כך שיובן מה הסכום שישולם בגין השעות הרגילות והסכום שישלום בגין השעות הנוספות וזו על מנת שלא ייחשב כשכר כולל בהתאם לסע' 5 לחוק הגנת השכר. כמו כן בתלוש השכר יש לפצל כל רכיב ורכיב בהתאם לגובה הסכום והכמות אשר משולמים בעבור אותו רכיב.

ניתן דוגמא להמחשה:

עובד ומעסיק סגרו כי העובד יקבל שכר גלובלי בסך של 8,000 ₪ בגין 10 שעות ביום, 21 ימים בחודש.

מתוכם סך של 6,095 ₪ (36.28 ₪  * 168) הינו בגין 168 שעות רגילות בחודש וסך של 1,905 ₪ בגין שעות נוספות גלובליות (42 שעות נוספות * 45.35 ₪ ).

באמצעות הפירוט כאמור המעסיק מכסה את עצמו ככל וייתבע על ידי העובד אשר ייטען כי לא קיבל שכר בגין שעות נוספות.


מה קורה אם העובד עובר את מכסת השעות בגינה משולם השכר הגלובלי?

במצב בו העובד עובר את מכסת השעות שנקבעו בהסכם השכר הגלובלי יש להוסיף לעובד כסף בהתאם לשעות העודפות/החורגות מעבר לשכר הגלובלי. כמו כן השעות העודפות/ החורגות צריכות להשתלם בהתאם לשכר שעתי שיחולץ לאחר ניתוח הסכם השכר הגלובלי ובהתאם לחישוב בדין.

על מנת להימנע ממצב בו, מעסיק לא מצליח לחלץ את שכרו השעתי של העובד לצורך תשלום השעות העודפות, המלצת משרדינו היא כי מלכתחילה יחושב השכר הגלובלי לאחר חישוב השכר השעתי שברצון המעסיק לשלם לעובד. בכך למעשה, עת המעסיק צריך לשלם שכר בגין שעות עודפות, הוא יבצע זאת מייד ללא כל קושי בהתאם לשכר השעתי לפיו עוצב הסכם השכר הגלובלי.


דברי סיום:

כפי שעולה מן האמור לעיל הסכם שכר גלובלי אינו פשוט כלל ודורש הבנת הדין תוך ניסוח מדוקדק בהתאם להסכמות הצדדים. 

משרדינו ניתקל לא פעם בעובדים ומעסיקים אשר נפלו בין הכיסאות, בשל הסכמי שכר גלובלי עמומים, אשר גרמו נזקים כספיים, הן למעסיק אשר נדרש לשלם כספים רבים בגין תביעות עובדיו והן לעובדים במקרים בהם לא התקבלו תביעותיהם.

כאשר הסכם שכר גלובלי הוא עמום, הוא נתון לפרשנות והתדיינות בבית הדין לעבודה אשר עד לסיומה לא ברור מי יהא הצד המנצח, בהתאם לראיות שיוצגו.

אי לכך טרם חתימה על הסכם שכר גלובלי ועוד בשלב עיצוב ההסכם יש להיוועץ בעו"ד הבקיא בדיני עבודה.

משרדינו, משרד עורכי דין שניר בר זוהר אשר נחל הצלחות רבות, מייצג עובדים ומעסיקים כאחד, ונותן שירות משפטי ומקצועי בתחום של דיני עבודה על כל ענפיו.

מאמר זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.

ע"ד שניר בר זוהר

ע"ד שניר בר זוהר

המייסד והבעלים של המשרד ע"ד שניר בר זוהר. הינו בעל תואר ראשון LLB למשפטים בהצטיינות. בעל ניסיון רב, אותו רכש במהלך השנים עת ניהל וכתב עשרות תביעות מיום פתיחת המשרד ועד היום. משרד עו"ד שניר בר זוהר הינו משרד בוטיק המתמקצע בעיקר בדיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח פרטי ונזיקין, נזקי רכוש וגוף וכן בתת הענפים המשפטים בתחומים אלה.

אז מה היה לנו עד עכשיו: