fbpx

שימוע לפני פיטורין

שימוע שלא כדין, מהו?

על מנת להבין מהו שימע שלא כדין יש להבין מהו שימוע תקין בהתאם לדין.

הלכה פסוקה היא כי על המעביד חלה החובה להודיע לעובד באופן מפורש על הכוונה לפטרו לערוך לו שימוע, לפרט בפניו את הטענות המועלות נגדו ולגלות לו כל טענה או עובדה המצויה ברשותו ושיש בכוחה להשפיע על מקבל ההחלטה ו/או קבלת ההחלטה.

כמו כן, המעביד חייב לספק לעובד את המידע והמסמכים הרלוונטיים שעל בסיסים יתקיים השימוע  (ע"ע (ארצי) 1070/01 גילה שנער נ' נציב שירות המדינה [פורסם בנבו] (24.5.01)) ולאפשר לו זמן נאות לתגובה, בין מועד ההודעה על השימוע למועד עריכתו (ע"ע (ארצי) 1024/02  שלמה הרשיש נ' עיריית אופקים, [פורסם בנבו] עבודה ארצי לג (100) 34).

יש לאפשר לעובד לטעון את טענותיו במהלך השימוע לאפשר לו להגיב לטענות המועלות נגדו ועל המעסיק להקשיב לטענות העובד בלב פתוח ובנפש חפצה.

יש לערוך פרוטוקול במהלך השימוע. בזימון לשימוע יש לכתוב כי לעבוד הזכות להגיע עם עורך דין לשימוע.  על המעסיק להגיע לשימוע עם דעה פתוחה מבלי שקיבל כבר החלטה טרם השימוע.

הסיבה לשימוע צריכה להירשם מפורשות במכתב זימון לשימוע ואסור במהלך השימוע לסטות לנושאים אחרים שלא עלו במכתב זימון לשימוע שכן בכך בעצם נפגעה יכולת העובד להתגונן ולטעון, ובכך למעשה השימוע אינו תקין.

כמו כן מעסיק שמקבל החלטה מייד לאחר ביצוע השימוע יש בכך כדי להצביע כי דעתו הייתה סגורה.כמו כן על המעסיק אסור לפטר את העובד משיקולים שלא מן העניין ושלא נבחנו במהלך השימוע. חשוב לציין כי חובת שימוע יש לערוך בכל מקרה בו תבנית העסקתו הרגילה של העובבד משתנה (כלומר, גם במקרה של החלפת תפקיד, החלפת סניף וכיוצ"ב).

לאור האמור כאשר המעסיק לא מקיים את הליך השימוע כפי שמתואר לעיל, מדובר בשימוע שאינו כדין. כמו כן, הסעדים בגין שימוע שנערך שלא כדין משתנים בהתאם לחומרת ההפרה, ותוצאות ההפרה. הסעדים יכולים להיות : שימוע חוזר, פיצוי וכיוצ"ב.

האם ניתן להקליט שיחת שימוע לפי דין?

חשוב להבין כי בהתאם לדין כל אדם שהינו צד לשיחה רשאי להקליט את השיחה אף מבלי לעדכן את הצד השני (למעט, כאשר ההקלטה הינה לביצוע עבירה – לדגומא: סחיטה  וכדו').  אי לכך עובד שבוחר להקליט את השימוע זכאי לבצע זאת, ואף רצוי כי יעשה זאת.

שכן הצד שבד"כ כותב את פרוטוקל השימוע הוא המעסיק או עובד שלו, וכי לרוב הדברים שהועלו על הכתב לא נרשמים מילה במילה ועל כן עדיף שתהא הקלטה על מנת שבית הדין לעבודה יחשף לתמונה המלאה בבואו להחליט בעניין.

האם מותר לפטר עובד בזמן מחלה אם סיים את ימי המחלה הצבורים?

על פי חוק דמי מחלה, האיסור לפטר עובד חל רק בתקופה בה העובד זכאי לדמי מחלה עד למקסימום של 90 ימים. זאת אומרת אם נגמרו לעובד ימי המחלה הצבורים ניתן לפטרו אולם יש לערוך לעובד קודם שימוע. 

דחיית שימוע בגין מחלה

העובד זכאי לבקש לדחות את השימוע עד לסיום תקופת המחלה (ככל ומדובר במחלה זמנית), כמו כן בעידן המודרני הצדדים יכולים להסכים שהשימוע ייערך בשיחת ווידיאו או טלפון. צריך לזכור כי על שני הצדדים חלה חובת תום לב ועל כן עליהם לנהוג בהגינות האחד כלפי השני.

וויתור על שימוע – עובד שמוותר על שימוע לפני פיטורין

כבר עכשיו יובהר כי עובד רשאי לוותר על השימוע לפני פיטורין אולם אין בכך כדי לפטור את המעסיק מלתת לעובד זימון לשימוע כדין בו יפורט מועד השימוע, הסיבה בגינה נערך השימוע, מה הטענות המועלות נגדו, לפרט את הראיות שיש נגדו ולאפשר לו לעיין בהם, לפרט את זכותו להיוועץ עם עורך דין טרם השימוע ואף להגיע עם עורך דין לשימוע.

אי לכך מעסיק שאומר לעובד באמירה סתמית בעל פה "עוד שבוע יש לך שימוע אתה רוצה להגיע?" והעובד עונה למעסיק שאינו רוצה להגיע. במצב זה המעסיק לא יצא ידי חובתו, שכן העובד לא יכול לוותר במצב זה על השימוע כאשר אינו יודע  את הסיבה לשימוע ושאר הפרטים בגינן נערך השימוע.

על כן מעסיק שרוצה לצאת ידי חובתו ישלח זימון לשימוע כדין ולאחר מכן במידה והעובד יסרב ניתן לקבל החלטה בלעדיו.

נוסח מכתב זימון לשימוע דוגמא


תאריך:

לכבוד:
(שם מלא של העובד)
(כתובת העובד)
 
    הנדון: זימון לשימוע – איחורים
  בעניין : העובד __________ ת.ז.___________
 
הינך מוזמן בזה לשימוע בעניינך במהלכו תיבחן אפשרות סיום העסקתך בחברה, מן הטעמים המפורטים כדלקמן:

1. הינך עובד בחברתינו החל מיום ______.

2. במהלך החודש האחרון לעבודתך נצפתה מאחר לעבודתך בתאריכים הבאים ___, ___, ____, ____, ____, _____, ___, ____, ____, ____, ___ (פירוט סיבת השימוע).

3. כמו כן, מנהלך האישי העיר לך על האיחורים הרבים, אשר יוצרים עיקובים באספקת הסחורה ללקוחות וכן גורמים נזקים רבים לחברה  (ראה הודעות ווטסאפ מיום ____).

4. על אף הפניות שנעשו אליך המשכת בסורך וביום _____ מנהלך האישי זימן אותך לשיחה במשרדו, במסגרתה הבטחת שוב כי תפסיק עם האיחורים, אולם גם לאחר שיחה זו האיחורים לא חדלו.

5. לאור התנהלותך כאמור החברה שוקלת לסיים את העסקתך.

6. אי לכך הינך מוזמן להשמיע את טיעונך והשגותיך וכן להגיע עם כל מסמך שהינך סבור כי הוא נוגע  לעניין ו/או עשוי להשפיע על העניין. כמו כן, הינך רשאי גם להעלות טיעונך בכתב.

7. ישיבת השימוע תערך ביום ______ במשרדי החברה בכתובת ______.

8. במהלך השימוע ינכחו במקום מנהלך האישי מר_____, מנכ"ל החברה מר____, הגב' ____ מנהלת משאבי אנוש, נציג וועד העובדים מר______.

9. השימוע יתועד בפרוטוקול.

10. לאחר קיום השימוע תתקבל החלטה בכתב בדבר המשכיות או סיום העסקתך בחברתינו אשר תישלח אליך.

11. הינך רשאי להגיע לישיבת השימוע בנוכחות עורך דין ו/או מלווה אחר מטעמך.
 
 
בברכה,
(חתימה וחותמת של המעסיק)

ע"ד שניר בר זוהר

ע"ד שניר בר זוהר

המייסד והבעלים של המשרד ע"ד שניר בר זוהר. הינו בעל תואר ראשון LLB למשפטים בהצטיינות. בעל ניסיון רב, אותו רכש במהלך השנים עת ניהל וכתב עשרות תביעות מיום פתיחת המשרד ועד היום. משרד עו"ד שניר בר זוהר הינו משרד בוטיק המתמקצע בעיקר בדיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח פרטי ונזיקין, נזקי רכוש וגוף וכן בתת הענפים המשפטים בתחומים אלה.

דוגמא למכתב התפטרות

אז מה היה לנו עד עכשיו: