fbpx

מה ההבדל בין הפרשות לפיצויים לבין פיצויי פיטורין?

תחילה יש להבדיל בין הפרשות לפיצויים לבין פיצויי פיטורין.

הפרשות לפיצויים על המעסיק להפריש לקרן הפנסיה / הביטוח של העובד. חובה אשר משתנה בהתאם למספר פרמטרים אשר העיקריים מבניהם הם:

  • גיל העובד,
  • וותק העבודה,
  • ענף העבודה (נגרות, אבטחה וכ"ו),
  • קיומה של קרן פנסיה פעילה בתחילת העבודה.
  • פרמטרים אלו משפיעים, בין היתר, על גובה שיעור ההפרשות ומועד ביצוע ההפרשות.לעומת זאת פיצוי פיטורין הינם הכספים שעל המעסיק להשלים (לכספים שהופרשו לקרן הפנסיה/ הביטוח), כך שייוותר בידי העובד הסכום ממכפלת שכר עבודתו של העובד בוותק עבודתו. 

השלמה זאת שנקראת פיצויי פיטורין זכאי העובד לקבל בין אם פוטר/ התפטר בנסיבות הקבועות בדין אשר מזכות בפיצויי פיטורין.

בד"כ שהעובד מתפטר הוא אינו זכאי לפיצויי פיטורין.

אולם ישנם מקרים חריגים המזכים בפיצויים גם בעת התפטרות, למשל, מכוח הסדרים הקבועים בחוק שהמעסיק והעובד הסכימו עליהם, הסכם קיבוצי מסוים שחל  על המעסיק, צו הרחבה שחל בענף העבודה או התפטרות בנסיבות המזכות בפיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין  (כגון : הרעת תנאים, מעבר ליישוב פיתוח וכ"ו).


מהו המועד בו צומחת לעובד הזכות לפיצויי פיטורין?

הזכות לפיצויי פיטורין ניתנת לאחר שהעובד השלים שנת עבודה ראשונה.

אולם פיטורים לפני סוף שנת עבודתו הראשונה של העובד מטילות על המעסיק נטל להוכיח כי לא פיטר את העובד במטרה למנוע ממנו את הזכות לקבל פיצויי פיטורין.

כלומר ניתן לסכם זאת כך:

כאשר עובד פוטר לפני סוף שנת עבודתו הראשונה. הוא זכאי לפיצוי פיטורין אלא אם המעסיק הוכיח כי ישנה סיבה אחרת בגינה אותו עובד פוטר.

לעומת זאת עובד שהתפטר לפני סוף שנת עבודתו הראשונה, אין הוא זכאי לפיצויי פיטורים היות ובמצב זה העובד הוא הצד האקטיבי (התפטר) ולכן לא ניתן לייחס אשם למעסיק כי רצה להימנע מתשלום פיצויי פיטורין.


מה קורה אם המעסיק הוא הגורם להתפטרות העובד לפני סוף שנת עבודתו הראשונה (נניח, ההתפטרות נבעה מהרעת תנאים)?

בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה שאלה זו קיבלה התייחסות באמרת אגב ושם נקבע כי אין העובד זכאי לפיצוי פיטורין בנסיבות אלה. סוגיה זו טרם נדונה בבית הדין הארצי לעבודה, על כן אין הלכה בעניין זה. לטעמי עובד שפוטר לפני סוף שנה עבודתו הראשונה בנסיבות בהן הוכח כי הרעו את תנאיו זכאי לפיצויי פיטורין.

מה לגבי ההפרשות לקרן פנסיה?

במידה והעובד התפטר לפני סוף השנה בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין, עדיין הוא יכול לתבוע את המעסיק בגין אי ביצוע הפרשות לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה, במידה והמעסיק לא ביצע הפרשות בהתאם לדין. 

לסיכום השאלה אם העובד זכאי לפיצוי פיטורין עת פוטר לפני סוף השנה אינה פשוטה כלל ותלויה במשתנים רבים הדורשים בחינה מדוקדקת ומקצועית של הדין שחל על העובד והנסיבות האופפות את המקרה. כמו כן ייתכנו מקרים בהם יתברר כי העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורין אולם זכאי להפרשות לפיצויים, אי לכך מומלץ להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום על מנת שימצא את זכויותיכם.

המסמך כאמור מנוסח בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד.

ע"ד שניר בר זוהר

ע"ד שניר בר זוהר

המייסד והבעלים של המשרד ע"ד שניר בר זוהר. הינו בעל תואר ראשון LLB למשפטים בהצטיינות. בעל ניסיון רב, אותו רכש במהלך השנים עת ניהל וכתב עשרות תביעות מיום פתיחת המשרד ועד היום. משרד עו"ד שניר בר זוהר הינו משרד בוטיק המתמקצע בעיקר בדיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח פרטי ונזיקין, נזקי רכוש וגוף וכן בתת הענפים המשפטים בתחומים אלה.

מה ההבדל בין הפרשות לפיצויים לבין פיצויי פיטורין?

אז מה היה לנו עד עכשיו: