fbpx

עובד בסופר או בחנות מכולת חשוב שתדע את זכויותיך!

מה הן הזכויות של עובדי סופר לשיווק מזון?

הזכויות של עובדי סופר לשיווק מזון נשאבות (החל משנת 2010)  מצו הרחבה בענף רשתות שיווק מזון 2010, למעט במקרה שחל הסכם קיבוצי ו/או אישי הקובע זכויות מטיבות יותר.

כלומר צו ההרחבה בענף רשתות שיווק המזון קובע את הזכויות המינימליות שזכאי עובד לקבל בגין עבודתו בסופר לשיווק מזון.

על מי חל צו ההרחבה בענף רשתות שיווק המזון ?

צו ההרחבה בענף רשתות שיווק המזון חל על עובדים המועסקים באופן ישיר ברשת לשיווק מזון המפעילה (בין באופן עצמאי ובין על ידי זכיין), לפחות שני חנוית לממכר מזון ומוצרי צריכה אחרים  או חנות אחת לממכר מזון אשר שטחה גדול מסך של 500 מ"ר (להלן: "סופר" ו/או "חנות" ו/או "מכולת" )

מה מספר ימי החג שזכאי עובד בסופר לקבל בשנה ?

מספר ימי החג שזכאי עובד סופר לקבל בשנה הינם 9 ימי חג, למעט בגין חגים שחלים בשבת.

בגין אלו חגים זכאי העובד לתשלום?

בגין החגים הבאים זכאי עובד בחנות לתשלום:

ראש השנה  2 ימים, יום כיפור – יום אחד, סוכות ושמיני עצרת  2 ימים, פסח  2 ימים, שבועות יום אחד,

יום העצמאות  יום אחד.

כמו כן החל מהשנה הרביעית זכאי העובד ליום בחירה נוסף בשנה (בימים אחד במאי או תשעה באב), וכן לשכר בגין יום עבודה מלא בערב חג ובימי עבודה מקוצרים כמפורט בצו ההרחבה.

האם עובד בסופר זכאי לשי בחג?

עובד בסופר זכאי לשי בחג פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח. יצויין כי זכות זו הינה זכות נלוות שלאחר סיום יחסי העבודה העובד לא זכאי לתבוע אותה, למעט אם יוכח כי המעסיק יתכוון לשלמה כך או כך (הסכמה חוזית וכד').

מה השכר שעל המעסיק לשלם לעובד בסופר שעבד במהלך החג?

עובד בסופר שעבד במהלך החג על המעסיק לשלם לו שכר, החל מהשעה הראשונה, בתוספת תשלום בשיעור של 60% משכרו הרגיל. כלומר, אם עובד מרוייח ביום רגיל סך של 30 ₪ לשעה, כאשר הוא יעבוד בחג הוא יהא זכאי לקבל סך של 48 ₪ לשעה (30 ₪ * 1.6).

האם עובד בסופר זכאי להעלאה בשכר?

החל מהשנה הרביעית זכאי עובד בסופר להעלאה בשכר שנקראת תוספת וותק בשיעור של 1% לשנה על שכרו הרגיל ועד 35 שנים.

ניתן דוגמא להמחשה:

עובד בסופר השתכר במהלך 36 חודשים בשכר של 5,000 ₪  לחודש. החל מהחודש ה-37 זכאי העובד לתוספת בשיעור של 50 ₪ לחודש ( 5,000 ₪ * 1.01). כלומר בחודש ה- 37 לעבודתו יקבל העובד סך של 5,050 ₪ בחודש במשך שנה. לאחר שנה, כלומר בחודש ה-49 לעבודתו יקבל העובד סך של 5,100.5 ₪ (5,050 * 1.01) במשך שנה. כך יקבל העובד כל שנה העלאה שנקראת תוספת וותק.

האם עובד בסופר זכאי לדמי ביגוד?

עובד בסופר זכאי לדמי ביגוד החל מהשנה הרביעית, בשיעורים הבאים:

שנה רביעית450
שנה חמישית675
שנה שישית ואילך900

יובהר כי גם הזכות לביגוד ( כמו: "שי לחג") הינה זכות נלוות, אולם צו ההרחבה קובע מפורשות כי ככל והעובד עבד בפועל במועד לתשלום הדמי ביגוד הוא יהא זכאי לתשלום זה, כלומר גם אם עזב לאחר מועד התשלום (כמו כן, בגין חלק התקופה שבין מועד התשלום למועד העזיבה – לא יהא העובד זכאי לדמי ביגוד).

האם עובד בסופר זכאי למשכורת 13?

עובד בסופר זכאי למשכורת 13, החל מהשנה הרביעית לעבודתו, בגובה משכורת אחת שתשולם בשני שיעורים שווים בשני מועדים במהלך השנה.

האם עובד בסופר זכאי להפרשות לקרן השתלמות?

עובד בסופר זכאי להפרשות לקרן השתלמות החל המשנה הרביעית לעבודתו ( כלומר החל מחודש 37).

שיעור ההפרשות להשתלמות משתנה בהתאם לוותק של העובד כדלקמן:

 • בשנה הרביעית (החל מחודש 37 עד חודש 48) יפריש העובד משכרו לקרן ההשתלמות סך של  2.5% והמעסיק יפריש סך של  2.5% מגובה שכרו של העובד לקרן השתלמות.
 • בשנה החמישית ( החל מחודש 49 עד חודש 60) יפריש העובד משכרו לקרן ההשתלמות סך של  2.5%  והמעסיק יפריש סך של  5.5% מגובה שכרו של העובד לקרן השתלמות.
 • החל מהשנה השישית ואילך (מחודש 61 ואילך) יפריש העובד משכרו לקרן ההשתלמות סך של  2.5%  והמעסיק יפריש סך של  7.5% מגובה שכרו של העובד לקרן השתלמות.

עובד שמסיים את עבודתו זכאי לכל הכספים שהופרשו בקרן השתלמות.

 מה מספר ימי ההבראה שזכאי עובד בסופר לקבל בשנה ?

מספר ימי ההבראה שזכאי עובד בסופר לקבל בשנה הינם כדלקמן:

 • בשנה ראשונה ושניה סך של  6 ימי הבראה בשנה.
 • בשנה שלישית ורביעית  סך של  7 ימי הבראה בשנה.                        
 • בשנה חמישית עד עשירית   סך של  8 ימי הבראה בשנה.                 
 • בשנה 11 עד שנה 15  סך של  9 ימי הבראה בשנה.            
 • בשנה 16 עד שנה 20   סך של  11 ימי הבראה בשנה.              
 • בשנה 12 עד שנה 24 סך של  12 ימי הבראה בשנה.              
 • בשנה 25 ואילך  סך של  13 ימי הבראה בשנה.

יובהר כי הזכאות לדמי הבראה הינה לאחר השלמת שנת עבודה ראשונה.

מה מספר ימי החופשה שזכאי עובד בסופר לקבל בשנה?

מספר ימי החופשה שזכאי עובד בסופר לקבל בשנה הינם כדלקמן:

 • בעד השנה הראשונה והשניה  סך של  12 ימי חופשה בשנה.
 • בעד השנה השלישית   סך של  13 ימי חופשה בשנה.
 • בעד השנה הרביעית והחמישית   סך של  14 ימי חופשה בשנה.                   
 • בעד השנה השישית  סך של  16 ימי חופשה בשנה.                           
 • בעד השנה השביעית  סך של  18 ימי חופשה בשנה.              
 • בעד השנה השמינית סך של  20 ימי חופשה בשנה.          
 • בעד השנה התשיעית סך של  22 ימי חופשה בשנה.                       
 • בעד השנה העשירית  סך של  24 ימי חופשה בשנה.                        
 • בעד השנה האחת עשרה ואילך  סך של  25 ימי חופשה בשנה.             

יובהר כי מספר ימי החופשה שמוצגים לעיל הינם נטו לתשלום, ומתייחסים לעובד שמשרתו הינה 6 ימים בשבוע. ככל  ומספר ימי העבודה נמוך יותר יש להפחית את ימי החופשה בהתאמה. כלומר, עובד שעובד 5 ימים בשבוע יהא זכאי לסך של 10 ימי חופשה נטו בשנה ראשונה.

שיעור יום חופש הינו בגובה השכר היומי.

מה הם שיעור ההפרשות לפנסיה שזכאי עובד בסופר לקבל?

עובד בסופר זכאי להפרשות לפנסיה כדלקמן:

מעסיק יפריש לביטוח הפנסיוני של העובד מדי חודש הפרשות בשיעור של  12% מגובה השכר של העובד לצורך ביטוחו (6% על חשבון תגמולים, 6% על חשבון פיצויים), וכן העובד יפריש סך של 5.5%  משכרו בעבור תגמולים.

ע"ד שניר בר זוהר

ע"ד שניר בר זוהר

המייסד והבעלים של המשרד ע"ד שניר בר זוהר. הינו בעל תואר ראשון LLB למשפטים בהצטיינות. בעל ניסיון רב, אותו רכש במהלך השנים עת ניהל וכתב עשרות תביעות מיום פתיחת המשרד ועד היום. משרד עו"ד שניר בר זוהר הינו משרד בוטיק המתמקצע בעיקר בדיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח פרטי ונזיקין, נזקי רכוש וגוף וכן בתת הענפים המשפטים בתחומים אלה.

אז מה היה לנו עד עכשיו: