fbpx

זכויות נהגי הובלה – שאלות ותשובות

בהיותי עו"ד לדיני עבודה בבאר שבע נתקלתי לא פעם בעובדים שהינם נהגי משאיות אשר לא בדיוק מבינים את ההבדלים בין זכוית נהגי הובלה לבין כלל העובדים במשק. על כן במאמר זה אענה על שאלות שיבהירו את עיקר הזכויות של עובד נהג הובלה.

איזה דין חל על נהגי תובלה?

יש מספר דינים שחלים על נהגי תובלה אשר במידה ואחד חל האחר לא חל, להלן חלוקת הדינים:

 הדין הראשון (הכללי ביותר) : צוו הרחבה בענף ההובלה אשר חלים על כל נהגי תובלה אשר מועסקים על ידי בעלי מפעלי הובלה (זאת אומרת שעיקר העבודה של המעסיק היא תובלה).

הדין השני : הסכמים קיבוציים אשר חלים על נהגי תובלה אשר מעסיקם חבר בהתאחדות בעלי מפעלי ההובלה.

הדין השלישי (הספציפי ביותר) : חוזים אישיים אשר נחתמים מול העובד וצריכים להיות מטיבים יותר מההסכמים האמורים לעיל. כלומר ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה (במידה וחלים התנאים כאמור לעיל) הם הזכויות המינימליות שצריך לקבל נהג  תובלה
הערה חשובה: הדינים מסודרים מהדין הכללי ביותר לדין הספציפי ביותר שחל על נהג תובלה (נהג הובלה).


מה השוני בין צווי הרחבה לבין הסכמים קיבוציים?

צווי הרחבה חלים על כל בעלי מפעלי הובלה ונהגי תובלה ואין צורך שיהיו חברים בארגון כלשהו. זאת להבדיל מהסכמים קיבוציים אשר המעסיקים שחל עליהם ההסכם קיבוצי חברים בהתאחדות בעלי מפעלי תובלה זאת אומרת שהם התקשרו עם ההתאחדות לבעלי מפעלי תובלה שייצגו אותם ועל כן הסכמים עליהם חתומה ההתאחדות מחייבים את המעסיק.


האם ניתן לשלם לנהג תובלה שעות נוספות באמצעות פרמיה?

כבר עכשיו יובהר כי הזכויות הניתנות לנהג שחל עליו  צו ההרחבה דומות מאוד לזכויות הניתנות לנהג שחל עליו ההסכם הקיבוצי. אולם עדיין קיים שוני והוא בסוגיית השעות הנוספות. שכן בהתאם להסכמים הקיבוציים מעסיקים רשאים לשלם שעות נוספות במסגרת רכיב פרמיה (בתנאים מסויימים), מנגד מעסיק שחל עליו צווי ההרחבה לא יכול לשלם שעות נוספות במסגרת רכיב "הפרמיה". מעסיק שחל עליו צו ההרחבה ואשר משלם שעות נוספות במסגרת רכיב הפרמיה עשוי להיות מחוייב לשלם שעות נוספות לעובד בנוסף לרכיב הפרמיה ששולמה. שכן בצווי ההרחבה אין אפשרות לשלם שעות נוספות במסגרת רכיב הפרמיה. 


האם נהג תובלה זכאי להפרשות לקרן השתלמות?

נהג תובלה אצל מעסיק בעל מפעל תובלה, זכאי לקרן השתלמות לאחר 11.5 חודשי עבודה אצל המעסיק. כלומר אין מדובר בבחירה של המעסיק אלא חובה הקבועה בדין.  כמו כן על המעסיק לבצע הפרשות לקרן השתלמות בשיעור של 6% (עד שנת 2018) משכר של 150% מהשכר המשולב (ישנה טבלה בדין של השכר המשולב המשתנה בהתאם לוותק הנהג), וכן על העובד לבצע הפרשות בשיעור של 4% משכר של 150% מהשכר המשולב (בד"כ המעסיקים מנכים משכרו החודשי של העובד הפרשות בשיעור של 4% וצריכים להעביר את הסכום שנוכה לקרן השתלמות,

מעסיק שלא מבצע זאת עלול להיות חייב אף באופן אישי). משנת 2018 שיעור הפרשות המעסיק השתנה כך ששיעורם עומד  על סך של 6.75% משכר של 150% מהשכר המשולב. הפרשות העובד נותרו עומדות על 4%, כפי שהיה קודם.

צו הרחבה בענף ההובלה ניתן לראות כאן.

נפשט את האמור באמצעות דוגמא :

פלוני עובד כנהג משאית במפעל תובלה במשך שנתיים (24 חודשים) . בהתאם לשכר הטבלאי בדין, השכר המשולב של פלוני עמד בשנה הראשונה על סך  של 5,400 ובשנה השניה על סך של 5,427 ₪. בהתאם לדין יש הפריש להשתלמות לאחר 11.5 חודשים. בהתאם לדוגמא היה על המעסיק לבצע הפרשות משך 12.5 חודשים.

שיעור ההפרשות מעסיק משנת 2018 עמד על סך של 6.75% ושיעור הפרשות העובד עמד על סך של 4%  כמו כן יש לחשב בהתאם לשכר של 150% מהשכר הטבלאי.

על כן פלוני זכאי להפרשות מעסיק להשתלמות במשך שנת עבודתו האחרונה (12 חודשים) בסך של 6,593 ₪  = ((5,427  ₪ * 150%)* 6.75% ) * 12 חודשים.

כמו כן פלוני זכאי להפרשות עובד להשתלמות (אמור לרדת במשכורת) במשך שנת עבודתו האחרונה (12 חודשים) בסך של 3,907 ₪  = ((5,427  ₪ * 150%)* 4% ) * 12 חודשים.

לסיכום בקרן ההשתלמות של פלוני אמורים להיות צבורים כספים בסך של 10,500 ₪ (הסכום צריך להיות קרוב לסכום זה שכן הכספים מושפעים מהשקעות חברת הביטוח ושינויים במדדים).


האם נהג תובלה זכאי לביגוד?

בהתאם לאמור בס' 56ג'(1) לצו ההרחבה על המעסיק לספק לעובד 2 זוגות בגדי עבודה בשנה וזוג נעלי עבודה אחת לשנה.

עובדים העובדים בנהיגת מכליות סיכה, דלק ומערבלי בטון יקבלו מהחברה 3 חולצות, 3 זוגות מכנסיים, 3 זוגות נעליים לשנה לצורך ביצוע עבודתם.

עובדים קבועים מעל ל-3 שנים בחברה זכאים לקבל מהמעביד מעיל רוח אחד, אחת ל-3 שנים.


האם נהג תובלה זכאי להוצאות אש"ל (גם אם אין ברשותו קבלות)?

שמדברים על הוצאות אש"ל, הכוונה היא להוצאות בעבור אוכל ו/או לינה שהוציא העובד לצורך עבודתו. היות ונהגי תובלה עובדים שעות רבות ועיקר עבודתם היא מחוץ לעיר שבה נמצא משרדי החברה (המעסיק) על כן הם נאלצים לאכול מחוץ לעיר שבה נמצא משרד החברה ולהוציא כספים רבים על חשבונם. על כן על המעסיק להשתתף במימון ארוחותיהם או לינתם.  החל משנת 2018 שיעור הוצאות האש"ל עומד על סך של 53 ₪ ליום עבודה.

בפסיקה נקבע כי בהתאם לצו ההרחבה אין חובה על עובד להוכיח הוצאות בפועל ( כלומר אין חובה לשמור קבלות) וכי נסיבות ותנאי עבודתו של נהג תובלה מלמד כי העובד "נאלץ" לאכול לרגל עבודתו מחוץ לעיר שבה נמצא משרד מעסיקו.


מתי המעסיק צריך לפתוח לנהג תובלה קרן פנסיה ומה הם שיעורי ההפרשות שעל המעסיק להפריש לנהג הובלה?

נהגי הובלה זכאים להפרשות לפנסיה מהיום הראשון לעבודתם.

כמו כן, בצו ההרחבה בענף ההובלה על המעסיק לבצע הפרשות לפנסיה אשר יחושבו בשיעור של 150% מגובה השכר המשולב של העובד (ראה בערך השתלמות מהו 150% מהשכר המשולב של העובד).

שיעור ההפרשות שעל המעסיק להפריש הינו 14.33%  (6% לתגמולים ו- 8.33% לפיצויים) משכר של 150% מהשכר המשולב (ראה ערך קרן השתלמות).

שיעור הפרשות העובד (בד"כ המעסיק מנכה מהמשכורת) הינו 5.5% משכר של 150% מהשכר המשולב (ראה ערך קרן השתלמות).

כפי שניתן לראות היות ועל המעסיק לבצע הפרשות לפיצויים באופן מלא (8.33% מדי חודש), במידה והמעסיק הפריש כראוי (בהתאם לפירוט לעיל). העובד לא יהיה זכאי בעת עזיבתו את מקום העבודה להשלמת הפיצויים, ואין זה משנה אם פוטר או התפטר שכן הפיצויים משלומים לו באופן מלא (כאילו פוטר) באמצעות ההפרשות.


הערות חשובות לעניין זה:

מעסיקים רבים בענף ההובלה לא מבצעים הפרשות לפנסיה כדין שכן הם לא מכפילם את השכר המשולב ב- 150%, ועל כן יש לתבוע את אותם מעסיקים בגין התנהלות זו, ולדרוש פיצוי.

עוד יובהר כי ככל והמשכורת שהעובד מקבל גבוהה משכר של 150% מהשכר המשולב העובד זכאי לתבוע הפרשות בהתאם למשכורתו בפועל (בהתאם לחוק הכללי לענין פיצוי פיטורין ולהלכת בית הדין הארצי).


האם נהג תובלה זכאי לדמי חגים, חופשה והבראה?

כמעט וכלל העובדים במשק בכל הענפים זכאים לזכויות אלה הן מכוח צווים כללים ו/או ספציפים והן מכוח חוקי עבודה. להלן זכויות נהגי תובלה בעניין דמי חגים, חופשה והבראה:


מה מספר הימי החג שנהג הובלה זכאי להם :

נהגי הובלה זכאים לסך של 10 ימי חג בשנה.

העובד בענף ההובלה זכאי לתשלום יום חג גם במקרה שהחג נפל בשבת. 

שיעור יום חג הינו בהתאם לשכר היומי הרגיל.


מה מספר ימי ההבראה שנהג תובלה זכאי לקבל מהמעסיק:

על המעסיק לשלם לנהג הובלה דמי הבראה למשך מספר ימים בהתאם לוותק של העובד, כדלקמן:

בשנה הראשונה   5 ימי הבראה בשנה, בשנה השניה עד החמישית (כולל) סך של 7 ימי הבראה בשנה, בשנה השישית והשביעית סך של  8 ימי הבראה בשנה, בשנה השמינית והתשיעית סך של 9 ימי הבראה בשנה, בשנה העשירית סך של 10 ימי הבראה בשנה, בשנה האחת עשרה עד שלוש עשרה (כולל) סך של 11 ימי הבראה בשנה, בשנה ארבע עשרה עד שש עשרה (כולל) סך של 12 ימי הבראה בשנה, בשנה שבע עשרה עד תשע עשרה (כולל) סך של 13 ימי הבראה בשנה, בשנה  20 ומעלה סך של 14 ימי הבראה בשנה.

שיעור יום הבראה החל משנת 2014 עומד על סך של 378 ₪.

יובהר כי מספר הימים המפורט לעיל הינו לעובד שעבד משרה מלאה.


מה מספר ימי החופשה שנהג הובלה זכאי לקבל מדי שנה:

נהגי תובלה זכאים לחופשה שנתית מדורגת בהתאם לוותק של כל עובד:

בשנה הראשונה והשניה12 ימי עבודה בשנה
בשנה השלישית, הרביעית והחמישית15 ימי עבודה בשנה
בשנה השישית 18 ימי עבודה בשנה
בשנה השביעית20 ימי עבודה בשנה
בשנה השמינית22 ימי עבודה בשנה
בשנה התשיעית ואילך26 ימי עבודה בשנה


התשלום עבור יום חופשה שנתית משולם בהתאם לשכר של 150% מהשכר המשולב (ראה ערך קרן השתלמות). יובהר כי מספר הימים המפורט לעיל הינו בהתאם לעובד שעבד משרה מלאה.

ע"ד שניר בר זוהר

ע"ד שניר בר זוהר

המייסד והבעלים של המשרד ע"ד שניר בר זוהר. הינו בעל תואר ראשון LLB למשפטים בהצטיינות. בעל ניסיון רב, אותו רכש במהלך השנים עת ניהל וכתב עשרות תביעות מיום פתיחת המשרד ועד היום. משרד עו"ד שניר בר זוהר הינו משרד בוטיק המתמקצע בעיקר בדיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח פרטי ונזיקין, נזקי רכוש וגוף וכן בתת הענפים המשפטים בתחומים אלה.

זכויות נהגי הובלה - שאלות ותשובות

אז מה היה לנו עד עכשיו: